LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

EVIDENCIA ČLENOV A KONÍ SJF 2017

 

ZÁPISNICA Z 5. ZASADNUTIA P-SJF 17.3.2017 V BRATISLAVE

19.02.2017 UZNESENIE A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF v znení ako sú zaslané v prílohe – 8. vydanie, platné od 1.4.2017. Predsedníctvo SJF ďalej schvaľuje dodatočnú zmenu týchto pravidiel nasledovne: Článok 109 bod 10.1, odrážka tretia (nové znenie): Pri národných pretekoch musí usporiadateľ zaistiť, počas trvania všetkých súťaží, lekársku službu, vrátane sanitky. Článok 116 Bod 1.3, (nové znenie): Prihlášky pre súťaže skokové (pre jazdcov do 18 rokov), drezúrne, všestrannosti, záprahov a voltíže musia obsahovať i meno a priezvisko trénera.

 

ZOZNAM DREZÚRNYCH ROZHODCOV PRE ROK 2017

 

DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

Toto vydanie pravidiel je platné ako pravidlá jazdeckého športu Slovenskej jazdeckej federácie od 11. januára 2017.

Pravidlá sú obsahovým prekladom medzinárodných pravidiel FEI Rules for Dressage Events,

ich 25. vydania z roku 2014 vrátane zmien platných od 1. januára 2017.

 

ROZPOČET DREZÚRNEJ KOMISIE, SJF 2016