LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

 

 

 

Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF

Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie)

z prejednania podnetu navrhovateľ – autor podnetu:

Drezúrne komisia SJF (uznesenie zo dňa 27.10.2017) podnet smerujúci proti:

Veronika Marthaler – Z0048 – JK Rozálka Pezinok, jazdkyňa štartovala na koni bez licencie SJF predmet:

Neoprávnený štart jazdkyne Veroniky Marthaler s koňom, ktorý nemal licenciu SJF (Guerlain) na pretekoch v Stupave v dňoch 14.10.2017. Došlo k porušeniu Všeobecných pravidiel SJF, Článku 113 bod 3, Článku 114 bod 1.1., Článku 116 bod 1.4., Článku 137 bod 9 a 10. doručené na Sekretariát SJF: 27.10.2017 doručené na Disciplinárnu komisiu: 27.10.2017 poplatok zaplatený: oslobodené podľa Článku 2, bod 4 Registračného poriadku SJF Vyjadrenie a rozhodnutie Disciplinárnej komisie SJF Disciplinárna komisia sa venovala preskúmaniu podnetu, ako aj listinných dôkazov poskytnutých Sekretariátom SJF: - Rozpis pretekov Jesenné preteky Dan Club Stupava 14.10.2017 - Vyjadrenie sekretariátu Disciplinárna komisia zistila, že na predmetných pretekoch štartovala jazdkyňa Veronika Marthaler na koni Guerlain, ktorý v čase konania pretekov nemal zaplatenú licenciu SJF a do dnešného dňa ju ani zaplatenú nemá. Disciplinárna komisia dospela k názoru, že jazdkyňa Veronika Marthaler svojím konaním porušila ustanovenie Všeobecných pravidiel Článku 114, bod 1.1. podľa ktorého "bez evidenčného čísla nie je možná účasť koňa na pretekoch" a Článku 137, bod 9 podľa ktorého "musí mať kôň platnú licenciu a Evidenčné číslo SJF podľa ustanovení SJF". Pri výslednom rozhodnutí brala Disciplinárna komisia do úvahy aj fakt, že jazdkyňa sa s koňom Guerlain zúčastňovala pretekov počas celého roka 2017 a to bez licencie SJF. Pri svojich vyjadreniach uvádzala do omylu, keď tvrdila, že kôň má platnú licenciu ČJF, čo by ju (aj tak) nijak neoprávňovalo k štartu na pretekoch nakoľko podľa Všeobecných pravidiel Článku 137, bod 10, kde dohoda s ČJF o vzájomných štartoch jazdcov a koní sa vzťahuje len na kombináciu jazdec a kôň s licenciou jazdeckej federácie rovnakého štátu. Na tento fakt bola jazdkyňa upozornená na pretekoch, ktoré sa konali o dva týždne skôr - dňa 1.10.2017 vo Vígľaši, kde jej štart s týmto koňom nebol umožnený (štartovala "mimo súťaž"). Na prihláške na preteky v Stupave bolo uvedené neexistujúce číslo licencie koňa. Disciplinárna komisia dospela k názoru, že pri neoprávnenom štarte jazdkyne/koňa pochybil aj organizátor pretekov JK Dan Club Stupava, ako aj ostatní organizátori, kde jazdkyňa Veronika Marthaler štartovala na koni Guerlain, a to: 1.-2.4.2017 a 12.-13.8.2017 JK Czajlik Ranč Dunajský Klátov, 28.5.2017 ZJK Hlohovec, 17.6.2017 JK Ivanka pri Dunaji, 1.9.2017 TJ Žrebčín Motešice. Uvedení organizátori pretekov porušili ustanovenie Všeobecných pravidiel SJF Článku 114, bod 1.1. podľa ktorého "bez evidenčného čísla nie je možná účasť koňa na pretekoch". Disciplinárna komisia dospela ďalej k názoru, že pri neoprávnenom štarte jazdkyne/koňa pochybil aj hlavný rozhodca pretekov v Stupave Ilja Vietor, ako aj ostatní hlavní rozhodcovia, kde jazdkyňa Veronika Marthaler štartovala na koni Guerlain, a to: Ilja Vietor (Dunajský Klátov 2x), Jozef Halgoš (Madunice – Hlohovec), Nadežda Ivaničová (Ivanka pri Dunaji), Peter Juhász (Motešice). Uvedení hlavní rozhodcovia pretekov porušili ustanovenie Všeobecných pravidiel Všeobecných pravidiel SJF Článku 113, bod 3 podľa ktorého "Každý pretekár a/alebo kôň, ktorý nie je registrovaný a/alebo nespĺňa požiadavky na účasť by mal byť automaticky diskvalifikovaný, pokiaľ okolnosti neurčujú inak" ma Článku 114, bod 1.1. podľa ktorého "bez evidenčného čísla nie je možná účasť koňa na pretekoch". Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SJF rozhodla, že: a) udeľuje jazdkyni Veronike Marthaler (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena b/ Disciplinárneho poriadku SJF) pokutu vo výške 500€ - za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF Článku 114, bod 1.1. a Článku 137, bod 9, za neoprávnený štart na koni Guerlain bez platnej licencie SJF. b) udeľuje klubom JK Dan Club Stupava, JK Czajlik Ranč Dunajský Klátov, ZJK Hlohovec, JK Ivanka pri Dunaji a TJ Žrebčín Motešice (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena a/ Disciplinárneho poriadku SJF) napomenutie - za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF Článoku 114, bod 1.1., ako aj Smernice riadenia skokových súťaží odsek 6, písmeno b) a odseku 7, písmeno d), tým, že prijali prihlášku koňa bez platnej licencie SJF . c) udeľuje hlavným rozhodcom Iljovi Vietorovi, Jozefovi Halgošovi, Nadežde Ivaničovej a Petrovi Juhászovi (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena a/ Disciplinárneho poriadku SJF) napomenutie - za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF Článku 113, bod 3 a Článku 114, bod 1.1., tým že pripustili k štartu koňa bez licencie SJF. Odporúčanie Disciplinárnej komisie SJF Na základe zistených skutočností Disciplinárna komisia odporúča Drezúrnej komisii SJF, resp. Predsedníctvu SJF zvážiť možnosť vyradenia/anulovania štartov jazdkyne Veroniky Marthaler s koňom Guerlain na pretekoch v Dunajskom Klátove (1.-2.4.2017 a 12.-13.8.2017), v Maduniciach (28.5.2017), 17.6.2017 v Ivanke pri Dunaji, 1.9.2017 v Motešiciach a 14.10.2017 v Stupave a tiež v Slovenskom drezúrnom rebríčku 2017. Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom, a to Drezúrnej komisii SJF, jazdkyni Veronike Marthaler, klubom JK Dan Club Stupava, JK Czajlik Ranč Dunajský Klátov, ZJK Hlohovec, JK Ivanka pri Dunaji, TJ Žrebčín Motešice a členom SJF Iljovi Vietorovi, Jozefovi Halgošovi, Nadežde Ivaničovej a Petrovi Juhászovi . Voči tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle Článku 2, bodu 10 Disciplinárneho poriadku SJF sa odvolať do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie treba podať písomne na Sekretariát SJF. O Odvolaní rozhodne Predsedníctvo SJF a jeho rozhodnutie je konečné. Tento Zápis bol schválený Disciplinárnou komisiou dňa: 01.12.2017 Andrea Machalová vr – predseda DK

 

 

Medzinárodný drezúrny rozhodca a dlhoročný člen SJF,

Iľja Vietor, sa stal členom novovzniknutej iniciatívy

Central European Dressage (CED).

Členmi CEDu sú Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko.

Skupina bude mať nastarosti koordináciu pretekov CDI,

hlavne ich organizačné a finančné zjednodušenie.

Táto iniciatíva sa kontinuovala cez európsku jazdeckú federáciu EEF.

 

EVIDENCIA ČLENOV A KONÍ SJF 2017

 


ZÁPISNICA Z 5. ZASADNUTIA P-SJF 17.3.2017 V BRATISLAVE

19.02.2017 UZNESENIE A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF v znení ako sú zaslané v prílohe – 8. vydanie, platné od 1.4.2017. Predsedníctvo SJF ďalej schvaľuje dodatočnú zmenu týchto pravidiel nasledovne: Článok 109 bod 10.1, odrážka tretia (nové znenie): Pri národných pretekoch musí usporiadateľ zaistiť, počas trvania všetkých súťaží, lekársku službu, vrátane sanitky. Článok 116 Bod 1.3, (nové znenie): Prihlášky pre súťaže skokové (pre jazdcov do 18 rokov), drezúrne, všestrannosti, záprahov a voltíže musia obsahovať i meno a priezvisko trénera.

 

ZOZNAM DREZÚRNYCH ROZHODCOV PRE ROK 2017

 

DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

Toto vydanie pravidiel je platné ako pravidlá jazdeckého športu Slovenskej jazdeckej federácie od 11. januára 2017.

Pravidlá sú obsahovým prekladom medzinárodných pravidiel FEI Rules for Dressage Events,

ich 25. vydania z roku 2014 vrátane zmien platných od 1. januára 2017.